I will reveald you how to get a coupon at bluehost by reading my bluehost review or find best hosting online.

O nás

Pracujeme v oboru veřejných i privátních investic, využíváme získané zkušenosti, moderní technické vybavení a tým kvalifikovaných technických a odborných pracovníků.
Komplexní nabídka zahrnuje služby v oblasti infrastruktury měst a obcí i majitelů těchto technických investic v průmyslu a privátním sektoru. Plný servis zahrnuje vše od přípravy projektu až po realizaci. Novostavby, ale i rekonstrukce, obnova, opravy i úpravy nevyhovujících zařízení a staveb.
Množství zkušeností získané ve výstavbě je spolehlivým základem pro poskytování kvalitních služeb.


Realizační činnosti

PLYNOVODY   

 • VVTL, VTL, STL,NTL plynovody a přípojky a regulační stanice plynu

 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY   

 • vodovody včetně vodojemů, čerpacích stanic, zdroje vody atd.   
 • kanalizace, čistírny odpadních vod, čerpací řady atd.   
 • rybníky včetně obnovy zaniklých, nádrže, potoky, meliorace, opevnění koryt toků, odbahnění, revitalizace toků a krajiny, biocentra, poldry pro protipovodňovou ochranu   
 • tlakové a podtlakové kanalizace - dálkové dopravy splašků na ČOV

 

KABELIZACE   

 • elektro, sdělovací, veřejné osvětlení, kabelové televize atd.

 

TECHNOLOGICKÉ SÍTĚ   

 • teplovody, produktovody a jiné sítě, montáže potrubí a technologických celků

 

KOMUNIKACE   

 • výstavba chodníků, vozovek, cest, parkovišť,
 • cyklostezek a jiných zpevněných ploch tvorba veřejných prostor včetně architektonických návrhů a mobiliáře,
 • sportoviště, hřiště a parkové úpravy, zpevněné plochy aj.

 

STAVEBNÍ PRÁCE   

 • všeho druhu v oboru pozemních, průmyslových a zemědělských staveb, demolice a likvidace veškerých nevyhovujících zařízení a staveb.

 

ZEMNÍ PRÁCE   

 • v jakémkoliv rozsahu, sanace povodňových a ekologických škod, protipovodňová opatření, sanace a výstavba skládek odpadů, ekologické stavby, kompostárny aj.

 

Jiné práce jsme schopni nabídnout na váš požadavek. Práce jsou prováděny kompletně, to znamená od vytyčení stávajících podzemních sítí a zajištění všech povolení dotčených orgánů a organizací, provedení prací zemních, montážních, obnovy povrchových úprav, předání geodetického zaměření a veškerých dokladů pro kolaudaci stavby a spolupráce při uvedení do provozu.
Hlavní myšlenkou firmy, je dobrou organizací práce a nasazením dostatečného množství techniky a kvalifikovaných pracovníků dosažení investorem požadované kvality, ekonomiky a termínu zhotovení díla.
Firma je schopna působit jako generální dodavatel nebo poddodavatel dle potřeby příslušné investice. Části, které neprovádíme vlastní kapacitou zadáváme ověřeným subdodavatelům.  Zaměstnáváme zkušené pracovníky pravidelně školené a seznamované s nejnovějšími poznatky.  Stavby jsou vedeny odpovědnými vzdělanými pracovníky trvale přítomnými na stavbách. Společnost je vybavena moderním a výkonným zařízením a mechanizací.

© 2013 Ing. Radek GREGOR, grafika: Radim Šustr, správa: IT Outsourcing
Joomla 1.7 Templates designed by Cloud Hosting Reviews