I will reveald you how to get a coupon at bluehost by reading my bluehost review or find best hosting online.

SYSTÉM JAKOSTI

Řízení a způsob zajištění jakosti

Všechny stavební práce zahrnující přípravu stavby, její realizaci, zajištění kontroly správnosti provedení, organizační zajištění jsou řízeny a prováděny řádně kvalifikovanými zkušenými pracovníky, opakovaně přezkušovanými a proškolovanými. Odborný dozor při vedení staveb je zabezpečen autorizovanými osobami v oboru technologická zařízení staveb, vodohospodářské a pozemní stavby, členy ČKAIT. Je zaveden a udržován integrovaný systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2009, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001: 2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001: 2008 
Politika jakosti 

Vrcholové vedení organizace vyhlásilo politiku jakosti, která vychází z celkové základní strategie organizace. Záměr vedení organizace vyjádřený politikou jakosti vychází z následujících principů:

 1. Pouze jakostní provedení všech procesů dává požadovaný produkt pro zákazníka, jen takto provedené dílo zajišťuje konkurenceschopnost organizace a tím i její prosperitu.   
 2. Jakost je základem prosperity organizace a musí být věcí všech pracovníků.   
 3. Jakost musí být dosahována i v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř organizace, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery.   
 4. Spokojenost zákazníka je základ naší prosperity.   
 5. Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce.   
 6. Průběžné přezkoumávání a přehodnocování strategie organizace, politiky jakosti a postupných cílů musí vést k průběžnému zlepšování efektivnosti jak systému managementu jakosti, tak i hospodářského postavení organizace.   
 7. Politika jakosti musí ve své strategii neustále odrážet aktuální stav organizace i okolí – trhu, musí prokazovat kontinuitu a vhodnost v dané etapě.

Politika jakosti jako střednědobá strategie organizace (cca na 3 roky) je doplněna postupnými cíli. S politikou jakosti, jako se závazkem vedení organizace vydané formou příkazu ředitele organizace jsou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci a tak se stává závazkem všech zaměstnanců organizace.

 

Vrcholové vedení organizace stanovilo Politiku EMS, která je formulována následujícími zásadami:   

 1. Společnost  se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.   
 2. Investiční záměry bude společnost projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.   
 3. Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí a s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.   
 4. Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.   
 5. Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.   
 6. K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.   
 7. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém environmentálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.   
 8. Společnost se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí.   
 9. Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.   
 10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

 

Zásady politiky BOZP jsou:

     
 1. Společnost se zavazuje, že péče o bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí systému řízení procesů organizace. BOZP je organizována a řízena v souladu s organizačním schématem a organizačním řádem společnosti.   
 2. Za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích zaměstnanců organizace.   
 3. Spokojenost zákazníka, veřejnosti i zaměstnaců podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci v oblasti BOZP s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem negativních jevů, nehod a havárií.  
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého zaměstnance.   
 5. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o BOZP Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby organizace.   
 6. K dosažení předepsaných cílů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.   
 7. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém managementu BOZP; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.   
 8. Společnost se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   
 9. Z hlediska BOZP komunikuje s veřejností, orgány místní správy, státních institucí jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.   
 10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k ochraně zdraví při práci

 

© 2013 Ing. Radek GREGOR, grafika: Radim Šustr, správa: IT Outsourcing
Joomla 1.7 Templates designed by Cloud Hosting Reviews