I will reveald you how to get a coupon at bluehost by reading my bluehost review or find best hosting online.

REALIZACE STAVEB

Všechny stavby realizujeme vlastní kapacitou. Firma působí i jako generální dodavatel nebo poddodavatel dle potřeby příslušné investice. Na částech, které neprovádíme vlastní kapacitou, spolupracujeme s ověřenými subdodavateli. Společnost je vybavena moderním a výkonným zařízením a mechanizací.

realizace

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Vodovody včetně vodojemů, čerpacích stanic, zdroje vody.
Kanalizace, čistírny odpadních vod, čerpací řady a stanice.
Tlakové a podtlakové kanalizace - dálkové dopravy splašků na ČOV.
Plynovody - VVTL, VTL, STL, NTL a přípojky, regulační stanice plynu, bioplynové stanice, odplynění skládek, kogenerace.
Kabelové rozvody - elektro, datové, veřejné osvětlení, TV.
Technologické sítě - teplovody, produktovody, montáže potrubí a technologických celků.

VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY
Rybníky, nádrže, potoky, opevnění koryt toků, odstranění nánosů bahna, revitalizace toků a krajiny, biocentra, poldry, protipovodňová ochrana, hráze, závlahy, meliorace, sanace povodňových a ekologických škod, sanace a výstavba skládek odpadů, kompostárny.

DOPRAVNÍ STAVBY
Komunikace - výstavba chodníků, vozovek, polních a lesních cest, parkovišť, cyklostezek, zpevněných ploch, tvorba veřejných prostor, náměstí, návsi, mobiliář, sportoviště, hřiště, parky, sadové úpravy.

POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
Budovy a investice všeho druhu v oboru pozemních, průmyslových, zemědělských, ekologických staveb.

ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ MECHANIZACE
Demolice, likvidace veškerých nevyhovujících zařízení a staveb v jakémkoliv rozsahu.

 

realizace

 

© 2013 Ing. Radek GREGOR, grafika: Radim Šustr, správa: IT Outsourcing
Joomla 1.7 Templates designed by Cloud Hosting Reviews